Sociale veiligheid

Sociale veiligheid bij Scouting Ridder Fulco

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen scouting, waar vrijwilligers met minderjarigen werken. Dit betekent dat, naast de aanwezigheid van een fysiek veilige(speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen. 

Samen met Scouting Nederland werken wij aan een veilige omgeving voor onze leden. Een omgeving waar jeugdleden en leden beschermd zijn tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit doen wij met bewustwording, preventie en ingrijpen als dit moet. 

Gedragscode

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van de wet en van de normen. Deze normen staat vastgesteld in de gedragscode van scouting Nederland. De gedragscode geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. Ieder kaderlid heeft deze code onderschreven. 

In aanvulling op de gedragscode stellen wij dat bestuurs- en kaderleden uit naam van de vereniging geen politieke of levensbeschouwelijke voorkeuren uitdragen. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een ander instrument dat gebruikt wordt is het jaarlijks overhandigen van een VOG. Een VOG kan gezien worden als bewijs van goed gedrag. De uitgifte van een VOG wordt geweigerd indien iemand veroordeeld is voor een strafbaar feit die direct te maken heeft met het doel waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt aangevraagd.  In het geval van onze vereniging: Het omgaan met kinderen.   Al onze kader- en bestuursleden zijn verplicht ieder jaar een VOG te overleggen. Het bestuur registreert in SOL dat de VOG fysiek gezien is. Dit is voor de leden gratis. Het huishoudelijke reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.  Dit geldt ook voor een ‘vergeten’ aanvraag. Wij kunnen als vereniging niet controleren of een aanvraag geweigerd of vergeten is. 

Aanname beleid

Bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers wordt er gekeken of er een klik is met de huidige vrijwilligers en de normen.  In de eerste plaats middels een intake gesprek. Gevolgd door een proefperiode. Let wel, voor aanvang van deze proefperiode heeft de nieuwe vrijwilliger een VOG overhandigd.  Tijdens de proefperiode leert de nieuwe vrijwilliger de huidige vrijwilligers beter kennen en vice versa. Ook worden de gedragscode en trainingsmogelijkheden besproken. 

Ieder kaderlid binnen onze vereniging heeft minimaal de kwalificatie leidinggevende of is hiervoor in opleiding. Deze Kwalificatie wordt behaald tijdens 2 module weekenden gefaciliteerd door Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug . 

Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Helaas is het ondanks alle bovengenoemde preventieve maatregelen mogelijk dat grensoverschrijdend gedrag zich voordoet. In dit geval handeld het bestuur volgens het Protocol grensoverschrijdend gedrag zoals deze is opgesteld door Souting Nederland 

Vertrouwenspersonen

Wij hebben er als vereniging voor gekozen om 2 vertrouwenspersonen aan te stellen. Een mannelijke en een vrouwelijke. Zij zijn samen of los van elkaar te bereiken. 

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp. 

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersonen wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersonen is besproken of dát er met de vertrouwenspersonen contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersonen zullen samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kunnen de vertrouwenspersonen hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. Ook kunnen de vertrouwenspersonen de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Wie zijn onze vertrouwenspersonen: 

Onze vertrouwenspersonen zijn Marcel en Hanneke. Hanneke is jarenlang leiding geweest binnen onze vereniging. Zij is nu werkzaam binnen het sociale domein. Marcel is vader van een oud jeugdlid. Daarnaast is hij jaren de stichtingsvoorzitter geweest. Beide vertrouwenspersonen Kennen de vereniging goed, maar hebben geen belangen meer. Hierdoor zijn zij uitermate geschikt om te kunnen helpen mocht dit nodig zijn. Zij zijn te bereiken via: hanneke@scoutingmaarn.nl, marcel@scoutingmaarn.nl of via vertrouwenspersonen@scoutingmaarn.nl